ត្រូវបានផ្តល់ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់ អ្នកចូលចិត្តស្រាល្អ ៗ ភាគច្រើន

នាំចូលផ្ទាល់

All our wines sold in the certified shop are directly imported from the producer. Winetime is a legal guarantee of its qualities. 

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនល្អបំផុត

ទទួលបានផលិតផលក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ការទូទាត់ងាយស្រួល

យើងទទួលយកសាច់ប្រាក់ និងការផ្ទេរប្រាក់តាម ABA ដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែម


ក្រុមការងារដ៏អស្ចារ្យនៅពីក្រោយ

ក្រុមគាំទ្ររបស់យើងតែងតែជួយ និងផ្តល់យោបល់ ល្អ ៗ ដល់អតិថិជន។Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

កុំខកខានឱកាសណាមួយ,ក្លាយជាអ្នកដំបូងដែលទទួលបានដំណឹង
និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ឥឡូវនេះ

Separate email addresses with a comma.

Chose a wine that fits you

Our Coup de Coeur

Your best rated and recommended wine by our Sommelier 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Fresh arrival

Be the first to share the pleasure

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Best Sale

Follow others' choices when you are doubts about yours.

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.